Pandaticket.cz

Reklamační řád společnosti Phestio s.r.o.

 1. Společnost Phestio s.r.o., IČ 03857387, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Sudoměřská 1293/32, PSČ 130 00, vedená u Městského soudu v Praze C 238946 (dále jen „Phestio s.r.o.“) není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost Phestio s.r.o. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

 2. Společnost Phestio s.r.o. proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.

 3. Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

 4. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

 5. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti Phestio s.r.o. se řídí tímto reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

 6. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

 7. V případě, že zákazník neobdrží svůj e-ticket /vstupenku na svůj zaregistrovaný email na www.phestio.com, uvědomí zákazník společnost Phestio s.r.o. Vyřízení této reklamace trvá v 30 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, společnost Phestio s.r.o. zákazníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky.

 8. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti Phestio s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost Phestio s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

 9. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost Phestio s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť společnost Phestio s.r.o. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.

 10. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Phestio s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku dosud nepřevzal nebo mu nebyla z Phestio s.r.o. dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi s výhradou ustanovení předchozího bodu vstupné vráceno prostřednictvím jeho platební karty, kterou vstupenku zaplatil, nebo na účet, ze kterého společnost Phestio s.r.o. platbu za vstupenku obdržela.

 11. Bude-li vraceno vstupné postupem podle předchozích bodů, nebudou zákazníkovi vráceny servisní poplatky uhrazené za platbu kartou, mPlatbu prostřednictvím mobilního telefonu nebo bankovním převodem. 

 12. Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude Phestio s.r.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení předchozích bodů. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

 13. Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou společnosti Phestio s.r.o. na e-mailovou adresu: info@phestio.com anebo písemně na adresu jejího sídla.

 14. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť Phestio s.r.o. tato společnost neodpovídá. U společnosti Phestio s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Phestio s.r.o.

 15. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na internetových stránkách společnosti Phestio s.r.o.