Pandaticket.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro všechny akce, na které společnost Phestio s.r.o. (dále jen Phestio) prodává vstupenky.

Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenku nelze vyměnit, duplikáty vstupenek se nevydávají.

V případě zrušení akce, na kterou byla společností Phestio prodána vstupenka, budou zákazníci informováni prostřednictví emailu nejpozději do 10 dnů od oznámení o zrušení akce, ve kterém bude mimo jiného uvedeno, kde a jakým způsobem je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného. Standardně se vstupné vrací v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě uhrazení vstupenky v internetovém obchodě Phestio (platební kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím mPlatby) se nárok na vrácení vstupného uplatňuje v obchodním oddělení Phestio. Ve výjimečných případech může být vstupné vraceno přímo pořadatelem zrušené akce. O této skutečnosti je Phestio povinno své zákazníky informovat a předat konkrétní kontakt na Pořadatele pro uplatnění nároku na vrácení vstupného. Náhrada jiných nákladů jako je např. cestovné, ubytování, pojištění atd. se neposkytuje.

Právo na změny programu, termínu a místa konání je vyhrazeno. Nejaktuálnější informace o změnách programu, termínu, místa atd. naleznete na www.pandaticket.cz. Zákazník je povinen si vždy v den konání konkrétní akce prověřit na www.pandaticket.cz, zda se Akce opravdu koná.

Do místa konání akce není dovoleno vnášet láhve, plechovky, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem akce označeny jako nebezpečné nebo zakázané. Právo osobní bezpečnostní kontroly je vyhrazeno. Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující pořádání akce či bezpečnost jejích návštěvníků.

Do místa konání akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery, videokamery a profesionální záznamová zařízení s výjimkou mobilních telefonů. Pořizování audio a video záznamů na akcích je zakázáno.

Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vždy vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na pořízený dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

Vstupenka je platná pouze pro jeden vstup na akci. Po opuštění prostoru akce je vstupenka neplatná. Pokud je akce vícedenní nebo je umožněno opuštění areálu akce, bude návštěvník označen identifikační páskou na zápěstí. Při opakovaném vstupu bude návštěvník vpuštěn pouze s nepoškozenou originální identifikační páskou.

Vstupenky jsou ceniny. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné a trestné. Za platnost vstupenek zakoupených mimo autorizovaná prodejní místa Phestio se neručí. Vstupenka je nepřenositelná. Chraňte svoji vstupenku před okopírováním. V případě okopírování vstupenky nebo zakoupení mimo autorizovaná prodejní místa se zákazník vystavuje riziku, že nebudete na akci vpuštěn.

Phestio neodpovídá za jednání a konání pořadatele ani za samotnou akci. Phestio také neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků akce. Návštěvník akce je povinen respektovat pokyny pořadatele a jím pověřených osob.

U akcí, u kterých je na internetovém obchodě www.pandaticket.cz plánek sálu s vyznačením míst se sníženou viditelností, nebude jako důvod pro reklamaci brán zřetel na skutečnost, že viditelnost z takto označeného místa byla snížena, a to i v případě, že údaj o snížené viditelnosti nebude uveden přímo na vstupence. Zákazník je povinen si vždy před zakoupením vstupenky prověřit na www.pandaticket.cz, zda místa, na která si zakupuje vstupenky, nejsou označena jako místa se sníženou viditelností.

Obchodní podmínky společnosti Phestio

Způsoby a podmínky prodeje vstupenek

Společnost Phestio využívá k prodeji vstupenek internetový obchod na adrese www.pandaticket.cz. Telefonické objednávky nejsou umožňovány. Vstupenka je zákazníkovy poslána prostřednictvím emailu uvedeného při registraci každého jednotlivého zákazníka. Prodejní systém umožňuje zákazníkům přímý prodej vstupenek oproti platbě kartou, převodem na účet nebo platbě prostřednictví služby mPlatba (platba pomocí mobilního telefonu). Zákazník nesmí zakoupit svým jménem a na svou e-mailovou adresu více než 5 kusů vstupenek na jednotlivou akci. Zákazník nesmí využívat více e-mailových adres pro objednávání vstupenek. V případě nedodržení tohoto ustanovení si společnost Phestio vyhrazuje právo zrušit nebo zablokovat prodej vstupenek z těchto e-mailových adres, resp. internetových IP adres. Společnost Phestio si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

On-line objednávka s následnou platbou bankovním převodem a zasláním vstupenky registrovaným e-mailem

Konkrétní vstupenky/místa (sedadla) si zákazník vybere přímo na WWW stránkách společnosti Phestio. Na registrovanou emailovou adresu přijdou nezbytné údaje pro provedení bankovního převodu. Následně je emailem zasláno potvrzení o úhradě vstupenky společně se samotnou vstupenkou (e-ticket) na akci.

On-line objednávka s následnou platbou prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Electron, Master Card, Diners Club a zasláním vstupenky registrovaným e-mailem

Konkrétní vstupenky/místa (sedadla) si zákazník vybere přímo na WWW stránkách společnosti Phestio. Po provedené a autorizované platbě kreditní kartou dle instrukcí platební brány na www.pandaticket.cz je odeslán potvrzovací email o provedené platbě a samotná vstupenka (e-ticket) na registrovaný email zákazníka.

On-line objednávka s následnou platbou prostřednictvím mPlatby jednoho z operátorů Vodafone, 02 nebo T-Mobile a zasláním vstupenky registrovaným e-mailem

Konkrétní vstupenky/místa (sedadla) si zákazník vybere přímo na WWW stránkách společnosti Phestio. Po provedené a autorizované platbě pomocí telefonu dle instrukcí platební brány některého z operátorů na www.pandaticket.cz je odeslána vstupenka (e-ticket) na registrovaný email zákazníka.

Pravidla použití vstupenky (e-ticket)

E-ticket je elektronická vstupenka vybavená čárovým a QR kódem. Tyto kódy slouží pro ověření platnosti vstupenky a ověření nároku na vstup do místa konání akce. Platnost vstupenky a jejího čárového nebo QR kódu se ověřuje speciálním čtecím zařízením.

E-ticket přestává platit po načtení čárového nebo QR kódu a vstupenku již nelze znovu použít.

Vstup do místa konání akce bude povolen pouze na základě takové E-ticket vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejím základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží.

E-ticket vstupenku je zákazník povinen pečlivě chránit, za její zkopírování, či jiné zneužití je zodpovědný zákazník sám. Společnost Phestio ve výše uvedených případech nenese žádnou odpovědnost.

E-ticket vstupenka je vydávána a emailem zasílána na registrovaný email zákazníka výhradně ve formátu PDF, k jejímu vytištění je nutno použít počítačový program určený k tisku dokumentů ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

Společnost Phestio neodpovídá za žádné obtíže, ani škody způsobené neoprávněným zkopírováním nebo zneužitím e-ticket vstupenky zaslané na registrovaný email zákazníka. Vstupenku je nutné uchovávat na bezpečném místě, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití.